Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

STATUT

ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku zwany dalej "ZOF", jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XXI/114/95r. Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 grudnia 1995 r. 

§ 2

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

5) regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Czerska.

§ 3

Terenem działania ZOF jest obszar Gminy Czersk, a jego siedziba mieści się w Czersku przy ul. Dworcowej 31.

ROZDZIAŁ II

    Przedmiot i zakres działalności ZOF

§ 4

1. Przedmiotem działalności ZOF jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych w szczególności:

1) zadania w zakresie obsługi finansowej:

a) rachunkowość, w zakresie:

   1. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;

   2. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

   3. okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

   4. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

   5. sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych;

   6. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

   7. udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

b) sprawozdawczości jednostek obsługiwanych w całości, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

c) ustalania, pobierania i odprowadzania dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (w tym rozliczenia vat),

d) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych i zgodnie z planowanym przeznaczeniem po zatwierdzeniu dowodów księgowych przez kierownika jednostki obsługiwanej,

e) zapewnienia należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, bieżącego nadzoru nad realizacją planu finansowego oraz informacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, w tym ocena realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w danym roku szkolnym w odniesieniu do planu finansowego,

f) zapewnienia obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,

g) zapewnienia obsługi finansowo księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

h) zapewnienia obsługi finansowo księgowej w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczcyieli,

i) zapewnienia obsługi finansowo księgowej w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j) przedkładania propozycji projektu budżetu oraz projektu zmian budżetu na podstawie materiałów i wniosków przedkładanych przez jednostkę obsługiwaną,

k) współpracy z kierownikami jednostek odsługiwanych w zakresie realizacji programów rządowych i innych projektów pomocowych w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

 

2) zadania w zakresie administracyjno-organizacyjnym:

a) zapewnienie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

b) przechowywanie i gromadzenie dokumentacji finansowej, księgowej i kadrowej oraz przekazywanie jej do archiwum zakładowego,

c) prowadzenie na rzecz pracowników jednostek obsługiwanych kasy zapomogowo pożyczkowej,

d) organizowanie, rozliczanie i koordynowanie dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,

e) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), w szczególności: przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, sprawdzanie wniosków pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów, przygotowanie decyzji administracyjnych, terminowe rozliczanie przyznanych świadczeń,

f) świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych oraz zastępstwa procesowego,

g) zapewnienie jednostkom obsługiwanym realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w rozumieniu i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.).

 

2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji ustawowych zadań tych jednostek oraz do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

3. Zakres wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostek obsługiwanych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.). W jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

4. Przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi odbywa się na zasadach określonych w załączniku do Statutu.

§ 5

1. Dyrektor kieruje działaniami ZOF i reprezentuje jego jednostkę na zewnątrz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czerska.

2. Dyrektora ZOF powołuje i odwołuje Burmistrz Czerska.

3. Do wykonywania czynności prawnych, przekraczających zakres udzielonego upoważnienia potrzebna jest zgoda Burmistrza Czerska - w formie pełnomocnictwa szczególnego.

4. Przełożonym służbowym Dyrektora ZOF jest Burmistrz Czerska.

§ 6

Strukturę organizacyjną, podział czynności, odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny ZOF.

§ 7

1. Dyrektor i pracownicy ZOF powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie pracowników ZOF określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

Gospodarka finansowa ZOF

§ 8

1. ZOF prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie włanego planu finsnowego - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Plan finansowy realizuje Dyrektor ZOF i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków.

3. ZOF posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu Gminy prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Czersku.

§ 9

Odrębne przepisy określają zasady:

1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,

2) finansowania i rozliczeń z budżetu Gminy.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników ZOF określają:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

3) Regulamin pracy

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 936)

5) regulamin organizacyjny

6) zakresy obowiązków.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 11

Majątek ZOF staowi własność Gminy Czersk i może być wykorzystywany dla potrzeb związanych z jego działalnością.

 

Załącznik Szczegóły pliku
Nazwa: RODO-Statut.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-24 12:40:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf