Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

STATUT

ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku zwany dalej "ZOF", jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XXI/114/95r. Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 grudnia 1995 r. 

§ 2

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2196 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm),

5) regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Czerska.

§ 3

Terenem działania ZOF jest obszar gminy Czersk, a jego siedziba mieści się w Czersku przy ul. Dworcowej 31.

ROZDZIAŁ II

    Przedmiot i zakres działalności ZOF

§ 4

1. Przedmiotem działalności ZOF jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych w szczególności:

1) zadania w zakresie obsługi finansowej:

a) rachunkowość, w zakresie:

   1. przyjętej zasady (politykę) rachunkowości;

   2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

   3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

   4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

   5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

   6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

   7. poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

b) sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w całościm których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

c) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (w tym rozliczenia vat),

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych i zgodnie z planowanym przeznaczeniem po zatwierdzeniu dowodów księgowych przez kierownika jednostki obsługiwanej,

e) zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego oraz informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, w tym ocena realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w danym roku szkolnym w odniesieniu do planu finansowego,

f) zapewnienie obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,

g) zapewnienie obsługi finansowo księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

h) zapewnienie obsługi finansowo księgowej w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczcyieli,

i) zapewnienie obsługi finansowo księgowej w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j) przedkładanie propozycji budżetu oraz projektu zmian budżetu na podstawie materiałów i wniosków przedkładanych przez jednostkę obsługiwaną,

k) współpraca z kierownikami jednostek odsługiwanych w zakresie realizacji programów rządowych i innych projektów pomocowych w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

 

2) zadania w zakresie administracyjno-organizacyjnym:

a) zapewnienie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczanie śrdniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a karty nauczyciela,

b) przechowywanie i gromadzenie dokumentacji finansowej, księgowej i kadrowej oraz przechowywanie do archiwum zakładowego,

c) prowadzenie na rzecz pracowników jednostek obsługiwanych kas zapomogowo pożyczkowych,

d) organizowanie, rozliczanie i koordynowanie dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,

e) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668), w szczególności: przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, sprawdzanie wniosków pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów, przygotowanie decyzji administracyjnych, terminowe rozliczanie przyznanych świadczeń.

 

2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji ustawowych zadań tych jednostek oraz do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a tkże sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

3. Zakres wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostek obsługiwanych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). W jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

§ 5

1. Dyrektor kieruje działaniami ZOF i reprezentuje jego jednostkę na zewnątrz - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czerska.

2. Dyrektora ZOF powołuje i odwołuje Burmistrz Czerska.

3. Do wykonywania czynności prawnych, przekraczających zakres udzielonego upoważnienia potrzebna jest zgoda Burmistrza Czerska - w formie pełnomocnictwa szczególnego.

4. Przełożonym służbowym Dyrektora ZOF jest Burmistrz Czerska.

§ 6

Strukturę organizacyjną, podział czynności, odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulaminorganizacyjny ZOF.

§ 7

1. Dyrektor i pracownicy ZOF powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie pracowników ZOF określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

Gospodarka finansowa ZOF

§ 8

1. ZOF prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie włanego planu finsnowego - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Plan finansowy realizuje dyrektor ZOF i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie środków.

3. ZOF posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu gminy prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urżedu Miejskiego w Czersku.

§ 9

Odrębne przepisy określają zasady:

1) ewidencji, palnowania, sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,

2) finansowania i rozliczeń z budżetu powiatu.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników ZOF określają:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

3) regulamin pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

4) regulamin organizacyjny i zakresy obowiązków.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 11

Majątek ZOF staowi własność gminy Czersk i może być wykorzystywany dla potrzeb związanych z jego działanlnością.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2964
Treść wprowadził(a): Gierszewski Tomasz, 2017-01-10 14:03:44
Treść wytworzył(a): Tomasz Gierszewski, 2011-03-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-10 13:59:36