Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zakres działania i zadania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku, zwanego dalej ZOF
 2. organizację ZOF

 3. zasady funkcjonowania ZOF

 4. zakres działania kierownictwa i poszczególnych działów.

§2

 1. ZOF jest jednostką organizacyjną Gminy.

 2. ZOF jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 3. Siedziba ZOF mieści się w Czersku przy ul. Dworcowej 31.

§ 3

 1. ZOF jest czynny w dniach roboczych, w godzinach od 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku.

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZOF

§ 4

 1. Do zakresu działania ZOF należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na ZOF:

          a) zadań własnych

          b) zadań zleconych

§ 5

 1. Do zadań ZOF należy zapewnienie obsługi finansowo – księgowej placówkom oświatowym, instytucjom kultury i innym jednostkom organizacyjnym gminy Czersk.

 2. W szczególności do zadań ZOF należy:

          a) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej gminnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół,

          b) gminnych instytucji kultury,

          c) innych jednostek organizacyjnych gminy

          d) realizacja zadań gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów

          e) rozliczenie i koordynacja dowozu uczniów do szkół.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA ZOF

§ 6

W skład ZOF wchodzą następujące działy:

a) dział księgowości

b) dział płac

c) dział ds. stypendiów

§ 7

Strukturę organizacyjną ZOF określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8

W celu wykonywania czynności kancelaryjnych w ZOF polegających na rejestrowaniu i znakowaniu spraw oraz zakładaniu teczek spraw prowadzonych przez poszczególnych pracowników przyjmuje się literowe symbole komórek organizayjnych stanowiących załącznik nr 3.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZOF

§ 9

ZOF działa według następujących zasad:

       a) praworządności,

       b) służebności wobec społeczności lokalnej,

       c) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

       d) jednoosobowego kierownictwa,

       e) podziału zadań pomiędzy kierownictwo ZOF i poszczególne działy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 10 

 1. Pracownicy ZOF w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań ZOF działają na podstawie oraz w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 2. Pracowników ZOF obowiązuje kodeks etyki pracownika stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11

Pracownicy ZOF w wykonywaniu zadań ZOF i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

Rozdział V

ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNIKA I POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

§ 13

 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

          a) reprezentowanie ZOF na zewnątrz,

          b) prowadzenie bieżących spraw ZOF,

          c) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

          d) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników ZOF,

          e) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników ZOF,

          f) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań ZOF,

          g) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez pracowników ZOF czynności kancelaryjnych,

          h) nadzór spraw z zakresu zatrudniania i kadr,

          i) nadzorowanie czynności wykonywanych przez podległych pracowników w tym szczególnie:

              - prowadzenie obsługi finansowo – księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, instytucji kultury oraz innych jednostek powołanych przez gminę,

              - przygotowanie wspólnie z Dyrektorami obsługiwanych jednostek projektów planów finansowych,

              - organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych,

              - obsługa w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów,

              - nadzorowanie i koordynacja systemu dowożenia.

§ 14

Do zadań działu księgowości należy prowadzenie spraw:

 1. zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej ZOF oraz jednostek oświatowych, instytucji kultury,

 2. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych przez jednostkę nadrzędną,

 3. opracowywanie planów finansowych obsługiwanych jednostek oraz zmian planu w toku realizacji,

 4. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych placówek oświatowych, instytucji kultury,

 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 6. rozliczanie inwentaryzacji,

 7. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 8. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 9. dokonywanie rozliczeń z PFRON,

 10. rozliczanie kart pojazdów,

 11. prowadzenie ewidencji i wypłat zwrotu kosztów na indywidualne dowożenie dzieci przez rodziców własnym środkiem transportu,

 12. prowadzenie ewidencji analitycznej opłat za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych.

§ 15

1. Do zadań działu ds. płac należy prowadzenie spraw w zakresie:

     a) sporządzania list płac obsługiwanych przez ZOF jednostek,

     b) rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

     c) rozliczenia z ZUS,

     d) prowadzenie kart wynagrodzeń,

     e) gromadzenie i przechowywanie dokumentów będących podstawą naliczenia wynagrodzenia oraz potrąceń z wynagrodzeń,

     f) dokonywanie naliczeń wydatków płacowych jednostek obsługiwanych przez ZOF,

     g) sporządzanie i przesyłanie wymaganych sprawozdań jednostek budżetowych do Urzędu Statystycznego.

§ 16

1. Do zadań działu ds. stypendiów należy:

    a) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 95 poz. 425 ze zm.) w szczególności:

        - przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków,

        - sprawdzanie wniosków pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów,

        - przygotowywanie decyzji administracyjnych,

        - terminowe rozliczanie przyznanych świadczeń.

Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna - link

Załącznik nr 2 

Zasady etyki Pracownika Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku 

 1. Przestrzega ogólnoludzkie, ogólnospołeczne, uniwersalne zasady współżycia.

 2. Zawsze przestrzega obowiązujące przepisy prawa i kieruje się nimi w dążeniu do spełnienia oczekiwań interesantów i wszystkich mieszkańców.

 3. W działaniu ma na uwadze potrzebę budowania zaufania do organów samorządowych i władzy publicznej w Polsce.

 4. Szanuje godność innych i swoją własną.

 5. Ma świadomość współtworzenia wizerunku administracji samorządowej.

 6. Jest rzetelny w pracy i szanuje czas pracy, wymaga od siebie terminowości, skrupulatności, działa według najlepszej woli zgodnie z wiedzą fachową, starannie i przede wszystkim uczciwie oraz odpowiedzialnie.

 7. Stara się być twórczy, dlatego doskonali jakość swej pracy oraz pogłębia wiedzę i umiejętności.

 8. Unika działania kierowania się emocjami, jest zrównoważony i racjonalny.

 9. Jest skłonny przyjmować uzasadnioną krytykę, a popełnione błędy stara się naprawić i jest świadomy konieczności ponoszenia ich konsekwencji.

 10. Troszczy się o racjonalne i oszczędne gospodarowanie majątkiem gminy i środkami publicznymi.

 11. Jest rozważny i powściągliwy w wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów gminy.

 12. Jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczeń innych, chętny do pomocy w zespołowym działaniu.

 13. Stara się unikać konfliktów, a gdy się one pojawiają dąży do ich rozwiązania.

 14. Sprawy załatwia bez zbytniej zwłoki, w oparciu o merytoryczne podstawy i właściwe przepisy prawa, z poczuciem sprawiedliwości i bezstronnie.

 15. Bezwzględnie przeciwstawia się próbom ewentualnego korumpowania czy działania partykularnego.

 16. Jest neutralny politycznie w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

 17. Jest lojalny wobec zwierzchników, informuje ich o swoich wątpliwościach czy istotnych problemach.

 18. Przestrzega zasad dobrego zachowania, kultury osobistej, higieny, jest schludny i stosownie ubrany.

Załącznik nr 3

Literowe symbole komórek organizacyjnych w ZOF przyjęte do celów wykonywania czynności kancelaryjnych

1. PŁC - płace

2. GŁK - głowny księgowy

3. KSI - księgowość

4. KIE - kierownik

5. STY - stypendia

6. KAS - kasa

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2918
Treść wprowadził(a): Gierszewski Tomasz, 2015-01-15 12:16:35
Treść wytworzył(a): Tomasz Gierszewski, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-01-15 12:14:52