Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

INFORMACJA - STYPENDIA

STYCZEŃ - MAJ 2019 R.

wielkość dochodu netto na jednego członka w rodzinie kwota stypendium szkolnego
od 0 do 250 zł 525 zł
powyżej 250 zł do 528 zł 500 zł

 

Faktury, rachunki potwierdzające poniesienie wydatków na cele edukacyjne należy dostarczyć do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w dniach od 15.05.2019 r. do 30.05.2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:00.

Prosimy o wcześniejsze przyporządkowanie, ułożenie, posegregowanie faktur pod decyzje. Umozliwi to sprawniejszą obsługę petentów i krótszy czas oczekiwania na obsługę.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk" do wniosku o przyznanie stypnedium szkolnego należy dołączyć:

1. Zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pacy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokościotrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

3. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o bezrobociu.

4. Informacje o wysokości otrzymywanych alimentów: wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym; w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie strony o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu należnych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

5. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6. Oświadczenie o dochodach netto z prowadzonej dziłalności gospodarczej.

7. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/15 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykazania poniesionych wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk stypendium w formie pieniężnej przyznawane będzie w wyjątkowych przypadkach na podstawie indywidualnej prośby załączonej do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

 

Wnioskodawca, który złoży wniosek o stypendium gminne zobowiązany jest do wykazania, że przyznane stypendium zostanie wydatkowane w szczególności na:

a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziałów w zajęciach edukacyjnych, w tym również wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole (zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, nauka języka obcego),

b) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, książek o charakterze edukacyjnym, lektur szkolnych, atlasów, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych,

c) pomoc rzeczową: zakup odzieży (w tym sportowej), obuwia (w tym sportowego), tornistra lub plecaka szkolnego, okularów korygujących wzrok,

d) opłaty związane z wyjazdem na wyciecszkę zorganizowaną przez szkołę, w tym także na bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, itp. podczas wycieczki szkolnej,

e) zakup sprzętu komputerowego, tuszy do drukarki, edukacyjnych programów multimedialnych, opłaty za internet, itp.,

f) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej),

g) niebędne koszty leczenia i rehabilitacji ucznia.

 

Pomoc materialna będzie realizowana na podstawie oryginałów:

a) imiennych dokumentów zakupu (faktury, rachunki) wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełoletniego ucznia,

b) umów kupna-sprzedaży pomiędzy osobami fizycznymi na zakup używanych podręczników i pomocy dydaktycznych, zawierających w szczególności imiona, nazwiska, adresy i numery dowodów osobistych stron,

c) dokumentów potwierdzających koszty niezbędnych porad lub badań lekarskich, zakupionych leków i zabiegów rehabilitacyjnych,

d) zaświadczeń wydawanych przez szkołę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z wyjazdem ucznia na wycieczkę szkolną,

e) biletów środków komunikacji zbiorowej potwierdzających dojazd ucznia do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania,

f) dokumentów potwierdzających całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakwaterowanie w bursie, internacie, na stancji, posiłki w stołówce szkoły, inetrnatu lub prowadzonej przez inny podmiot).

 

W przypadku dokumentu dotyczącego kilkorga dzieci powinien on zawierać trwały opis przyporządkowujący określony wydatek do ucznia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:10183
Treść wprowadził(a): Gierszewski Tomasz, 2019-05-10 07:39:12
Treść wytworzył(a): Tomasz Gierszewski, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-07 11:59:41