Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie pracy zdalnej
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 28w2020 praca zdalna.pdf
Opis: zarządzenie 28w2020 praca zdalna
Utworzono: 2020-11-05 10:39:32
Data dodania: 2020-11-05 10:39:44
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 27w2020 COVID-19.pdf
Opis: zarządzenie 27w2020 COVID-19
Utworzono: 2020-10-22 12:25:11
Data dodania: 2020-10-22 12:25:42
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

STYPENDIA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od dnia 16.10.2020 r. decyzje w sprawie stypendium szkolnego na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. są do obioru w szkołach, w których rodzice/pełnoletni uczniowie składali wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wypłata stypendium nastąpi w formie pieniężnej (bez okazywania faktur).

Realizacja przelewów na konta podane we wniosku odbędą się według harmonogramu:

12.11.2020 r. - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku;

19.11.2020 r. - Zespół Szkół w Łęgu, Zespół Szkół w Rytlu, Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, Zespół Szkół Specjalnych w Czersku;

09.12.2020 r. - Szkoła Podstawowa w Odrach, Liceum Ogólnokształcące w Czersku, Zespół Szkół w Malachinie, wnioski zlożone w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku.

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku
Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 20w 2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-06-29 13:18:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY FUNKCJONOWANIA

ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

Plik do pobrania
Szczegóły pliku
Nazwa: Komunikat COVID-19.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-17 07:31:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ODNOŚNIE KORONAWIRUSA

(pliki do pobrania)

Plik 1
Szczegóły pliku
Nazwa: PLAKAT OGÓLNY.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-04 09:05:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plik 2
Szczegóły pliku
Nazwa: KV_prasa 263 x 151,6 mm.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-04 09:05:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plik 3
Szczegóły pliku
Nazwa: KV_400x272_rozkladowka.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-04 09:05:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plik 4
Szczegóły pliku
Nazwa: KV_174 x 229,3mm.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-03-04 09:04:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Od dnia 01.02.2020 r. Zespół Obsługi Finansowej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

 

STYPENDIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk" do wniosku o przyznanie stypnedium szkolnego należy dołączyć:

1. Zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pacy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokościotrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

3. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o bezrobociu.

4. Informacje o wysokości otrzymywanych alimentów: wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym; w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie strony o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu należnych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

5. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6. Oświadczenie o dochodach netto z prowadzonej dziłalności gospodarczej.

7. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/15 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykazania poniesionych wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk stypendium w formie pieniężnej przyznawane będzie w wyjątkowych przypadkach na podstawie indywidualnej prośby załączonej do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

 

Wnioskodawca, który złoży wniosek o stypendium gminne zobowiązany jest do wykazania, że przyznane stypendium zostanie wydatkowane w szczególności na:

a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziałów w zajęciach edukacyjnych, w tym również wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole (zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, nauka języka obcego),

b) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, książek o charakterze edukacyjnym, lektur szkolnych, atlasów, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych,

c) pomoc rzeczową: zakup odzieży (w tym sportowej), obuwia (w tym sportowego), tornistra lub plecaka szkolnego, okularów korygujących wzrok,

d) opłaty związane z wyjazdem na wyciecszkę zorganizowaną przez szkołę, w tym także na bilety wstępu do kina, teatru, muzeum, itp. podczas wycieczki szkolnej,

e) zakup sprzętu komputerowego, tuszy do drukarki, edukacyjnych programów multimedialnych, opłaty za internet, itp.,

f) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej),

g) niebędne koszty leczenia i rehabilitacji ucznia.

 

Pomoc materialna będzie realizowana na podstawie oryginałów:

a) imiennych dokumentów zakupu (faktury, rachunki) wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełoletniego ucznia,

b) umów kupna-sprzedaży pomiędzy osobami fizycznymi na zakup używanych podręczników i pomocy dydaktycznych, zawierających w szczególności imiona, nazwiska, adresy i numery dowodów osobistych stron,

c) dokumentów potwierdzających koszty niezbędnych porad lub badań lekarskich, zakupionych leków i zabiegów rehabilitacyjnych,

d) zaświadczeń wydawanych przez szkołę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z wyjazdem ucznia na wycieczkę szkolną,

e) biletów środków komunikacji zbiorowej potwierdzających dojazd ucznia do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania,

f) dokumentów potwierdzających całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakwaterowanie w bursie, internacie, na stancji, posiłki w stołówce szkoły, inetrnatu lub prowadzonej przez inny podmiot).

 

W przypadku dokumentu dotyczącego kilkorga dzieci powinien on zawierać trwały opis przyporządkowujący określony wydatek do ucznia.