Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Fianansowej w Czersku w sprawie COVID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 4w2022 COVID-19 -odwołanie.pdf
Opis: Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie COVID-19 odwołanie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-16 14:11:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie pracy zdalnej Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 28w2020 praca zdalna.pdf
Opis: zarządzenie 28w2020 praca zdalna
Utworzono: 2020-11-05 10:39:32
Data dodania: 2020-11-05 10:39:44
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 27w2020 COVID-19.pdf
Opis: zarządzenie 27w2020 COVID-19
Utworzono: 2020-10-22 12:25:11
Data dodania: 2020-10-22 12:25:42
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

STYPENDIA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku informuje, że osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązane są zbierać faktury, rachunki dokumentujące poniesienie wydatków w roku szkolnym 2021/2022. Faktury lub rachunki powinny być wystawione na Wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia (nie przyjmujemy paragonów).

 

Zespół Obsługi Finansowej przyjmuje faktury na stypendia w dniach od 27.04.2022 r. do 13.05.2022 r. w godzinach od 7.30 do 14.00 (dnia 02.05.2022 r. - ZOF jest zamknięty).

Decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego proszę odbierać w sekretariatach szkół, w których wnioski zostały złożone. Osoby, które złożyły wnioski w ZOF odbierają je w biurze nr 28 od 27.04.2022 r.

Wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 za okres od stycznia do czerwca 2022 r.:

- wielkość dochodu na 1 czlonka rodziny od 0 zł do 250 zł -  kwota stypendium szkolnego od I do VI 2022 - 1.320,00 zł

- wielkość dochodu na 1 czlonka rodziny od 250 zł do 600 zł -  kwota stypendium szkolnego od I do VI 2022 - 960,00 zł

 

 

 

Decyzje dot. stypendium szkolnego należy odbierać w szkołach od dnia 21.10.2021 r.

Osoby, które złożyły wnosek o przyznanie stypendium szkolnego w ZOF, decyzję otrzymają drogą pocztową.

Stypendium szkolne w okresie za okres od września do grudnia 2021 r. będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy bez wcześniejszego okazywania faktur.

Wysokość stypendium szkolnego na ucznia za okres od września do grudnia 2021 r. wynosi 960 zł w przypadku jeśli wielkość dochodu na jednego członka w rodzinie mieści się w przedziale od 0 do 250 zł.

Wysokość stypendium szkolengo na ucznia za okres od września do grudnia 2021 r. wynosi 656 zł w przypadku jeśli wielkość dochodu na jednego członka w rodzinie mieści się w przedziale powyżej 250 zł do 528 zł.

Harmonogram wypłat stypendium szkolnego (przelew na konto bankowe podane we wniosku).

18.11.2021 r. - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku

25.11.2021 r. - Zespół Szkół w Łęgu, Zespół Szkół w Rytlu, Zespół Szkół w Malachinie

09.12.2021 r. - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, Szkoła Podstawowa w Odrach, Akademia Sukcesu, LO w Czersku, Zespół Szkół Specjalnych w Czersku, wnioski złożone w ZOF Czersk

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: zarządzenie 20w 2020.pdf
Opis: zarządzenie 20w 2020w
Utworzono: 2020-06-29 11:02:01
Data dodania: 2020-06-29 13:18:11
Autor pliku: Jolanta Becker
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY FUNKCJONOWANIA

ZESPOŁU OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

Komunikat w sprawie funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku Szczegóły pliku
Nazwa: Komunikat COVID-19.pdf
Opis: Komunikat COVID-19
Utworzono: 2020-03-17 11:06:55
Data dodania: 2020-03-17 07:31:07
Autor pliku: Jolanta Becker
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ODNOŚNIE KORONAWIRUSA

(pliki do pobrania)

Komunikat numer 1 Szczegóły pliku
Nazwa: PLAKAT OGÓLNY.pdf
Opis: PLAKAT OGÓLNY
Utworzono: 2020-03-04 11:14:49
Data dodania: 2020-03-04 09:05:36
Autor pliku: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Komunikat numer 2 Szczegóły pliku
Nazwa: KV_prasa 263 x 151,6 mm.pdf
Opis: komunikat numer 2
Utworzono: 2020-03-04 11:16:54
Data dodania: 2020-03-04 09:05:24
Autor pliku: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Komunikat numer 3 Szczegóły pliku
Nazwa: KV_400x272_rozkladowka.pdf
Opis: komunikat numer 3
Utworzono: 2020-03-04 11:18:35
Data dodania: 2020-03-04 09:05:09
Autor pliku: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Komunikat numer 4 Szczegóły pliku
Nazwa: KV_174 x 229,3mm.pdf
Opis: komunikat numer 4
Utworzono: 2020-03-04 11:20:06
Data dodania: 2020-03-04 09:04:56
Autor pliku: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Od dnia 01.02.2020 r. Zespół Obsługi Finansowej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

 

STYPENDIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/261/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk" do wniosku o przyznanie stypnedium szkolnego należy dołączyć:

1. Zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pacy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokościotrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

3. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o bezrobociu.

4. Informacje o wysokości otrzymywanych alimentów: wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym; w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie strony o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu należnych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

5. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6. Oświadczenie o dochodach netto z prowadzonej dziłalności gospodarczej.

7. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 603/2021 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykazania poniesionych wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk pomoc materialna realizowana będzie na podstawie oryginałów:

1. Imiennych dokumentów zakupu (np. faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty) wystawionych na rodzica, opieuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

2. Umów kupna-sprzedaży pomiędzy osobami fizycznymi na zakup używanych podręcznikow i pomocy dydaktycznych, zawierających w szczególności imiona, nazwiska, adresy i numery dowodow osobistych stron.

3. Dokumentów potwierdzających koszty niezbędnych porad lub badań lekarskich, zakupionych leków i zabiegów rehabilitacyjnych.

4. Zaświadczeń wydawanych przez szkoły potwierdzających poniesienie wydatków związanych z wyjazdem ucznia na wycieczkę szkolną.

5. Biletów środków komunikacji zbiorowej potwierdzającej dojazd ucznia do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania.

6. Dokumentów potwierdzających calkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakwaterowanie w bursie, internacie, na stancji, posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzone przez inny podmiot)

W przypadku dokumentu dotyczącego kilkorga dzieci powinien on zawierać trwały opis przyporządkowujący określony wydatek do ucznia.