Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Przetwarzenie danych osobowych w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchykenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwanego dalej "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka budżetowa: Zespół Obsługi Finansowej w Czersku, ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku; kontakt: (52) 398 45 30 e-mail: dyrektor(at)zof.czersk.pl

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZOF, a także przyslugujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontkatować z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 52 395 48 54 oraz za pomocą adresu e-mail: iod(at)czersk.pl.

 

Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgdody. Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki. Zwykle są to takie dane jakie Państwo przekazaliście lub pozyskane z innego organu państwa polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz w wyjątkach f RODO.

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa, jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych, udzielania dostępu do elektronicznych narzędzi, a także obsługi kont i zamówień subskrypcji założonych na stronie placówki lub w celach informacyjnych o ile wyrazili Państwo na to zgodę lub też jest to wymagane przepisami prawa gdzie okres czasu przetwarzania tych jest wskazanny przy udzielaniu przez Państwa takiej zgody.

Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.

 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.