Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Deklaracja dostępności


ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zofczersk.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-02-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
o Określenie celu linków
o Uzupełnienie zawartości Mapa strony
o Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
o Uzupełnienie opisów dla stron i plików

• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów
• Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-09.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: "KORNET" ŁEBA


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest TOMASZ GIERSZEWSKI, adres poczty elektronicznej tomasz.gierszewski@zof.czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3954351. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Siedziba placówki znajduje się w Czersku przy ul. Dworcowej 31. Dojazd do budynku możliwy jest od strony ulicy Dworcowej i Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępny jest parking przeznaczony dla pracowników i interesantów placówki. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Dworcowej bezpośrednio z chodnika i ścieżki rowerowej i drugie od parkingu (stanowiącego podwórze, w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem). Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind. Posiada toaletę dla interesantów/osób niepełnosprawnych. Zespół Obsługi Finansowej posiada pomieszczenia biurowe na pierwszym i drugim piętrze budynku. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku pokój nr 28, bądź telefonicznie pod nr: 52 398 44 91 lub elektronicznie na adres: sekretariat@zof.czersk.pl