Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Zadania i kompetencje Zespołu Obsługi Finansowej

Przedmiotem działalności Zespołu Obsługi Finansowej jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych w szczególności:

1) zadania w zakresie obsługi finansowej:

a) rachunkowość, w zakresie:
1. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;

2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3. okresowego ustalania lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7. udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

b) sprawozdawczości jednostek obsługiwanych w całości, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

c) ustalania, pobierania i odprowadzania dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (w tym rozliczenia vat),

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych i zgodnie z planowanym przeznaczeniem po zatwierdzeniu dowodów księgowych przez kierownika jednostki obsługiwanej,

e) zapewnienia należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, bieżącego nadzoru nad realizacją planu finansowego oraz informacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, w tym ocena realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w danym roku szkolnym w odniesieniu do planu finansowego,

f) zapewnienia obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,

g) zapewnienie obsługi fiansowo księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

h) zapewnienie obsługi fiansowo księgowej w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

i) zapewnienie obsługi finansowo księgowej w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j) przedkładania propozycji projektu budżetu oraz projektu zmian budżetu na podstawie materiałów i wniosków przedkładanych przez jednostkę obsługiwaną,

k) współpracy z kierownikami jednostek obslugiwanych w zakresie realizacji programów rządowych i innych projektów pomocowych w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

 

2) zadania w zakresie administracyjno-organizacyjnym

a) zapewnienie obslugi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, itp., wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a karty nauczyciela,

b) przechowywanie i gromadzenie dokumentacji fiansowej, księgowej i kadrowej oraz przechowywanie jej do archiwum zakładowego,

c) prowadzenie na rzecz pracowników jednostek obsługiwanych kasy zapomogowo pożyczkowej,

d) organizowanie, rozliczanie i koordynowanie dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,

e) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.), w szczególności przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, sprawdzanie wniosków pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów, przygotowanie decyzji administracyjnych, terminowe rozliczanie przyznanych świadczeń,

f) świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem calokształtu działalności jednostek obsługiwanych oraz zastępstwa procesowego,

g) zapewnienie jednostkom obsługiwanym realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w rozumieniu i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.).

 

Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji ustawowych zadań tych jednostek oraz do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

 

Zakres wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostek osługiwanych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.). W jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

 

Przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obslugiwanymi odbywa się na zasadach określonych w załączniku do Statutu.

 

Dyrektor kieruje działaniami Zespołu Obsługi Finansowej i reprezentuje jego jednostkę na zewnątrz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czerska.

Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej powołuje i odwołuje Burmistrz Czerska.

Do wykonywania czynności prawnych, przekraczających zakres udzielonego upoważnienia potrzebna jest zgoda Burmistrza Czerska - w formie pełnomocnictwa szczególnego.

Przełożonym służbowym Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej jest Burmistrz Czerska.

 

Strukturę organizacyjną, podział czynności, odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Finansowej.


Gospodarka finansowa:

Zespół Obsługi Finansowej prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie własnego planu finansowego - na zasadach określonych w ustawie o fianansach publicznych.

Plan finansowy realizuje Dyrektor Zespołu Obbsługi Finansowej i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie środków.

Zespół Obsługi Finsnowej posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu Gminy prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Czersku.


Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Statutu Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym gminy Czersk oraz Uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2022 rok wraz ze zmianami na dzień 13 maja 2022 r. określono kwotę dochodów i wydatków Zespołu Obsługi Finansowej:
Plan dochodów - 0 zł
Plan wydatków – 3.240.557,00 zł

Kwota – 3.240.557,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Obsługi Finansowej - 1.084.468,00 zł

2) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej - 201.298,00 zł

3) wynagrodzenia i pochodne opiekunek - 103.033,00 zł

4) fundusz zdrowia dla nauczycieli - 47.490,00 zł

5) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Obsługi Finansowej - 26.946,00 zł

6) dowożenie uczniów do szkół gminnych - 1.370.914,00 zł

7) stypendia dla uczniów - 406.408,00 zł

 

Plan działalności ZOF na 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2020 R..pdf
Opis: plik pdf do pobrania - Plan działalności OF na 2020 r.
Utworzono: 2020-12-04 12:06:03
Data dodania: 2020-12-04 12:06:14
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan działalności ZOF na 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: plan działalności ZOF na 2021 r..pdf
Opis: Plan działalności ZOF na 2021 r.
Utworzono: 2021-05-26 09:21:20
Data dodania: 2021-05-26 09:22:54
Autor pliku: Becker Jolanta
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan działalności ZOF na 2022 r. Szczegóły pliku
Nazwa: plan działalności na rok 2022.pdf
Opis: Plan działalności na rok 2022
Utworzono: 2021-11-23 13:15:00
Data dodania: 2021-11-23 13:15:35
Autor pliku: Jolanta Becker
Wprowadził/a: Gierszewski Tomasz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf