Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Zadania i kompetencje Zespołu Obsługi Finansowej

Przedmiot działalności ZOF jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych w szczególności:

1) zadania w zakresie obsługi finansowej:

a) rachunkowość, w zakresie:
1. przyjętej zasady (politykę) rachunkowości;

2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

6. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7. poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

b) sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w całości, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

c) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (w tym rozliczenia vat),

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych i zgodnie z planowanym przeznaczeniem po zatwierdzeniu dowodów księgowych przez kierownika jednostki obsługiwanej,

e) zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczącychtakiej operacji, bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego oraz informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, w tym ocena realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w danym roku szkolnym w odniesieniu do planu finansowego,

f) zapewnienie obslugi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych,

g) zapewnienie obsługi fiansowo księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

h) zapewnienie obsługi fiansowo księgowej w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

i) zapewnienie obsługi finansowo księgowej w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j) przedkładanie propozycji budżetu oraz projektu zmian budżetu na podstawie materiałów i wniosków przedkładanych przez jednostkę obsługiwaną,

k) współpraca z kierownikami jednostek obslugiwanych w zakresie realizacji programów rządowych i innych projektów pomocowych w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

 

2) zadania w zakresie administracyjno-organizacyjnym

a) zapewnienie obslugi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a karty nauczyciela,

b) przechowywanie i gromadzenie dokumentacji fiansowej, księgowej i kadrowej oraz przechowywanie w archiwum zakładowym,

c) prowadzenie na rzecz pracowników jednostek obsługiwanych kas zapomogowo pożyczkowych,

d) organizowanie, rozliczanie i koordynowanie dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,

e) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668), w szczególności przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, sprawdzanie wniosków pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów, przygotowanie decyzji administracyjnych, terminowe rozliczanie przyznanych świadczeń.

 

Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji ustawowych zadań tych jednostek oraz do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

 

Zakres wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostek osługiwanych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dzs. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). W jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

 

Dyrektor kieruje działaniami ZOF i reprezentuje jego jednostkę na zewnątrz - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czerska.

 

Strukturę organizacyjną, podział czynności, odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny ZOF.


Zasady finansowania:

ZOF prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie własnego planu finansowego - na zasadach określonych w ustawie o fianansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Plan finansowy realizuje dyrektor ZOF i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie środków.

ZOF posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetu gminy prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Czersku.


Zgodnie z art. 249 ust. 2, art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Statutu Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym gminy Czersk oraz Uchwały nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok określono kwotę dochodów i wydatków Zespołu Obsługi Finansowej:
Plan dochodów - 0 zł
Plan wydatków – 2.325.122 zł

Kwota – 2.325.122 zł przeznaczona jest na następujące zadania:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF - 780.194 zł

2) koszty utrzymania ZOF-u - 98.077 zł

3) wynagrodzenia i pochodne kierowców - 242.547 zł

4) fundusz zdrowia dla nauczycieli - 38.048 zł

5) ZFŚS dla pracowników ZOF-u - 21.043 zł

6) dowożenie uczniów do szkół gminnych - 945.213 zł

7) stypendia dla uczniów - 200.000 zł

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1081
Treść wprowadził(a): Gierszewski Tomasz, 2018-07-06 11:24:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-06 10:58:40